Zgłaszanie pomysłów innowacyjnych

Wdrażamy w firmach Programy Pomysłów Pracowniczych (PPP):

 • badamy gotowość organizacji do zgłaszania pomysłów,
 • identyfikujemy wąskie gardła przeszkadzające w efektywnym wdrożeniu PPP,
 • projektujemy procesy PPP,
 • wdrażamy PPP w organizacji,
 • wspieramy budowanie postawy innowacyjności w przedsiębiorstwie,
 • projektujemy postawę zaangażowania w organizacji.

 

 

Zgłaszanie pomysłów innowacyjnych

Zgłaszanie Pomysłów Innowacyjnych jest jednym z kluczowych elementów budowania w organizacji postawy innowacyjności. Wewnętrzne zasoby organizacji, jakimi są ludzie i ich potencjał intelektualny może być bardzo cenym źródłem generowania rozwoju biznesu.

Innowacje są dziś podstawowym czynnikiem sukcesu biznesu, stąd dbałość o wykorzystanie potencjału wewnętrz organizacji do ich generowania jest jednym z podstawowych źródeł, które należy odpowiednio wykorzystać, aby firma mogła angażować pracowników w jego rozwój.

PPP nie muszą dotyczyć tylko innowacji. Nawet drobne usprawnienia, zgłaszane przez pracowników mogą mieć istotny wpływ na efektywne funkcjonowanie biznesu.Ważne jest jednak, aby odbywało się to systematycznie i systemowo i było częścią DNA organizacji dążącej do ciagłego rozwoju.

PPP muszą wykorzystywać często zaniedbywaną przez przełożonych kreatywność pracowników. W dobie gospodarki opartej na wiedzy, działając w konkurencyjnym otoczeniu organizacje powinny przykładać dużą uwagę do zarządzania wiedzą, której elementem jest angażowanie pracowników w dzielenie się swoimi pomysłami, często wynikającymi z praktyki biznesowej, spostrzeżeń, wiedzy zdobywanej podczas wykonywania codziennych obowiązków i na szkoleniach czy studiach.

W PPP chodzi o to, aby pracownicy mieli możliwość zgłaszania pomysłów mających na celu ulepszenie pracy nie tylko na jego stanowisku, ale również w całej firmie.

Programy PPP powinny być zintegrowane z systemami wynagradzania pracowników, gdyż jeżeli usprawnienia przez nich zgłaszane zostaną uznane za dobre a kierownictwo zdecyduje się na ich wdrożenie, pracownik może liczyć na nagrodę.

Z pozoru łatwe, w praktyce programy PPP okazują się często trudne do wdrożenia z w efektywny sposób.

 

O programach PPP

Programy PPP powinny braś pod uwagę:

 • zaplanowanie i wdrożenie w życie efektywnego programu sugestii pracowniczych,
 • metody angażowania pracowników w zgłaszanie pomysłów usprawniających,
 • promowanie aktywnych i aktywizować biernych członków organizacji,
 • system monitorowania pomysłów,
 • przydział zasobów i określenie odpowiedzialności za prawidłowo funkcjonujący program sugestii pracowniczych,
 • metody komunikowania organizacji o przyjętych do realizacji pomysłach, zgłoszonych przez pracowników,
 • system upowszechniania przyjętych do wdrożenia pomysłów.

Programy pomysłów pracowniczych stosują obecnie najbardziej renomowane firmy na świecie, liderzy w swoim obszarze działania. Systemy te są częścią strategii rozwoju poprzez ciągłe usprawnienia i innowacje. Z badań Lean Management Polska przeprowadzonych wśród uczestników III Otwartej Konferencji Lean wynika, że programy sugestii pracowniczych stosuje 80,7 proc. z nich, przy czym częściej na to rozwiązanie decydują się firmy produkcyjne (83,9 proc.) niż usługowe (65,1 proc.). Jest to rezultat ciągle rosnącej konkurencyjności rynku, pogoni za optymalizacją oraz coraz cenniejszego know-how.

 

Przy budowaniu efektywnych PPP Instytut Innowacyjności uwzględnia m.in.:

 • budowanie kultury organizacyjnej,
 • zasoby potrzebne do wdrożenia programu,
 • dobór kryteriów oceny sugestii,
 • sposoby nagradzania najlepszych pomysłów lub najbardziej aktywnych pomysłodawców,
 • określenie właściciela programu,
 • stosowne narzędzia komunikacyjne,
 • wyznaczanie i monitorowanie celów,
 • sposoby wzbudzenia i utrzymania motywacji do aktywności w programie.

W projektowaniu i wdrażaniu PPP wykorzystujemy:

Instytut Innowacyjności Polska ma doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i moderowaniu PPP. Wspieramy rozwój biznesu poprzez innowacje, wykorzystując wewnętrzny potencjał organizacji, którym są jego pracownicy poprzez katalizowanie procesów i rozwiązań, które sprzyjają zgłaszaniu i wdrażaniu pomysłów innowacyjnych.

 

 

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: