DIAGNOZA innowacyjności

Ocena innowacyjności jest punktem wyjściowym w podejściu, które pomoże zaplanować i zapanować nad kolejnymi etapami całego procesu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa poprzez innowacje. Przygotuj fundament rozwoju konkurencyjności swojej firmy.

Na czym to polega?

Ocena innowacyjności jest punktem wyjściowym w podejściu, które pomoże zaplanować i zapanować nad kolejnymi etapami całego procesu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa poprzez innowacje. Dlatego zawsze trzeba zacząć od postawienia diagnozy stanu biznesu, zbadania kultury organizacyjnej, jakości procesów, aktualności struktury, zmapowania kompetencji w organizacji i<br> porównać to ze strategią firmy.

 

Audyt Innowacyjności i Badanie Kultury Organizacyjnej są jednymi z ważniejszych źródeł wiedzy o organizacji, która chce budować przewagę konkurencyjną biznesu poprzez innowacje. Powinno być punktem wyjścia planowanych zmian w zakresie reorganizacji procesów. Kultura organizacyjna decyduje, czy organizacja jest w stanie realizować strategię Zarządu. Bez zadbania o dopasowanie strategii biznesu i jej komunikacji w organizacji do kultury organizacyjnej, realizacja celów biznesowych nie może być w pełni efektywna i powstaje ryzyko, że strategia biznesu w części będzie nierealizowalna. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są oczywiste.

Innowacje mogą być realizowane jedynie w organizacji, która jest otwarta na zmianę, jest zdolna do i ma przyzwolenie na kwestionowanie status quo, zgłasza pomysły, jest otwarta na krytyczną ocenę, wytworzyła praktykę informacji zwrotnej 360, chce się uczyć oraz potrafi dzielić się i zarządzać posiadaną wiedzą (wewnątrz i pochodzącą z zewnątrz), posiada strukturę i kompetencje umożliwiające efektywne zarządzanie procesami innowacyjności.

Innowacje często wiążą się z wysokimi kosztami i ryzykiem, do którego podjęcia i zarządzania nim cała organizacja (od Rady Nadzorczej i Zarządu zaczynając a na funkcyjnym członku zespołu operacyjnego kończąc) musi być zdolna. Ale innowacje nie zawsze muszą wiązać się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Małe, przyrostowe zmiany (nawet działania racjonalizatorskie) wdrażane z oddolnej inicjatywy członków organizacji mogą potencjalnie skutkować znaczącym przyrostem efektywności. Niemniej, żeby tak się zadziało, organizacja musi funkcjonować przy pełnym zrozumieniu strategii ogólnej biznesu, w oparciu o skorelowaną z nią strategią innowacyjności posiadać odpowiednią strukturę, kompetencje, procesy i mechanizmy monitoringu oraz oceny. Tylko w takich okolicznościach można liczyć, że rozwój poprzez innowacje stanie się częścią codziennej praktyki.

Biznes musi mieć wpisaną innowacyjność w DNA swojej firmy i jej ludzi. Instytut Innowacyjności Polska posiada narzędzia diagnostyczne, które dostarczają wiedzy jak to DNA KSZTAŁTOWAĆ i kreować POSTAWĘ INNOWACYJNOŚCI w organizacji poprzez generowanie innowacyjności w obszarach innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych czy marketing.

 

 

Narzędzia pomocne w diagnostyce innowacyjności biznesu:

Zapoznaj się z POZOSTAŁYMI obszarami naszej oferty: