DIAGNOZA innowacyjności

Audyt innowacyjności

Audyt Innowacyjności przedsiębiorstwa dostarcza niezbędnych informacji koniecznych do zaprojektowania i wdrożenia podejścia do intensyfikacji innowacji mobilizującego, motywującego i angażującego w proces całą organizację. Audyt Innowacyjności jest wiarygodną podstawą do wypracowania i efektywnego wdrożenia Strategii Innowacyjności, co powinno być kolejnym krokiem w organizacji chcącej budować kulturę innowacyjności i chcącej świadomie zarządzać biznesu.

Niektórym firmom innowacje się po prostu udają, a inne z jakiegoś powodu nie potrafią osiągać sukcesów na tym polu. Nawet jeśli przyjmiemy, że posiadamy dużą wiedzą (czy też raczej samowiedzę) na temat zachodzących w naszej organizacji procesów i ich wpływu na kreowane i wdrażane przez nią innowacje, zawsze warto przejrzeć się w lustrze, jakim jest audyt innowacyjności. Taki audyt pozwoli wskazać obszary, które w firmie już działają dobrze i wspierają skuteczność innowacyjności oraz te, których poprawa pozwoli podnieść efektywność organizacji w zakresie rozwoju opartego o innowacje.

Kluczowe dla powodzenia całej analizy jest postrzeganie innowacyjności nie jako ściśle określonego wycinka działalności firmy, lecz w szerszej perspektywie. Innowacyjność powinna stanowić swoiste tło dla wszystkich decyzji i działań podejmowanych w organizacji. Tak samo jak sprzedaż czy marketing wpływa na działania członków organizacji, tak samo innowacyjność jest przenikającym całą firmę procesem.

Jak szerokim zagadnieniem jest zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa i jakie obszary muszą być świadomie zarządzane w procesie zarządzania innowacyjnością pokazuje poniższy rysunek.

Rys. 1. Obszary istotne w zarządzaniu innowacyjnością

Innowacje często kojarzone są z nowym produktem czy technologią. Natomiast należy pamiętać, że innowacje mogą być produktowe, procesowe (technologiczne), organizacyjne i marketingowe. Tak więc nie tylko dzięki nowym produktom czy technologii, ale i dzięki innowacyjnym rozwiązaniom    w sferze organizacyjnej czy procesowej nagle okazuje się, że firma może znacząco obniżyć koszty, usprawnić proces produkcyjny czy podnieść jakość swoich produktów lub usług. Dlatego innowacyjność musi być dominującym stylem myślenia organizacji i stać się częścią kultury organizacji. Innowacyjność to postawa!

 

Co obejmuje Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa?

Zadaniem Audytu Innowacyjności przedsiębiorstwa jest opisanie podejścia organizacji do innowacji (uwzględniające wszystkie obszary wymienione na rysunku Rys. 1. Obszary istotne w zarządzaniu innowacyjnością), tak aby upewnić się, czy cała organizacja jednomyślnie oraz zgodnie z kierunkami przyjętymi przez Zarząd realizuje rozwój i wprowadzanie wszelkiego rodzaju innowacji w przedsiębiorstwie. Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa obejmie przede wszystkim takie obszary, jak:

  • analizę dotychczasowych działań pro-innowacyjnych
  • analizę zagadnień i wyzwań, z którymi sektor i przedsiębiorstwo spodziewa się zmierzać w nadchodzącej przyszłości
  • konsekwencje niepodjęcia innowacji
  • proces i metodologia, którą przedsiębiorstwo zaprzęgnie do realizacji przyszłych innowacji
  • omówienie priorytetów, ryzyka, korzyści i potencjału oddziaływania na decyzję klientów i przyszłą pozycję rynkową przedsiębiorstwa
  • spodziewane i potencjalne rezultaty planowanych badań lub działań rozwojowych
  • procesy weryfikacji i aktualizacji strategii innowacji
  • procesy zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie
  • podejście organizacji zapewniające sprawne wdrożenie innowacji do produkcji.

Audyt Innowacyjności kończy się przedstawieniem Zleceniodawcy analizy pozyskanych informacji w toku realizowanych działań audytywnych. Wnioski i zalecenia z audytu innowacyjności mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia w kolejnym etapie Warsztatów Jednomyślności. Ich celem jest stworzenie fundamentu do wypracowania praktycznego modelu wykorzystania wiedzy płynącej z audytu dla wybrania priorytetów biznesowych i optymalnego realizowania innowacji w przedsiębiorstwie, co powinno zostać odzwierciedlone w Strategii Innowacyjności.

Instytut Innowacyjności Polska służy w tym zakresie wsparciem narzędziowym i procesowym.

Narzędzia pomocne w diagnostyce innowacyjności biznesu:

Zapoznaj się z POZOSTAŁYMI obszarami naszej oferty: