Rozliczanie wniosku dotacyjnego

Rozliczenie projektu finansowanego z dotacji unijnych jest Etapem 3 w procesie skutecznego korzystania z przyznanych grantów.

Samo pozyskanie dotacji to połowa sukcesu. Sukcesem pełnym jest zrealizowanie projektu i jego rozliczenie bez utraty części dofinansowania lub konieczności zwracania pozyskanych środków.

Zarządzanie projektem korzystającym z dotacyjnego finansowania to proces obejmujący szereg czynności. Dobrze realizowane zarządzanie dotacją wymaga proaktywnego działania, bowiem reaktywne rozliczanie może prowadzić do nieodwracalnych zdarzeń wiążących się z utratą części lub całego grantu. Sprostanie wytycznym, systematyka, terminowość, dokładność, raportowanie zgodnie z wymogami są kluczem do sukcesu, aby cieszyć się efektami projektu, który realizowany jest z dotacji.

Proces rozliczania projektu dotacyjnego wymaga zarządzania wieloma (ponad 30!) elementami procesu i dokładności w raportowaniu, zgodnie z wymogami i wytycznymi programu, z którego dotacja została przyznana. Niektóre z tych elementów obejmują:

 

Weryfikacja w zakresie zgodności z wytycznymi:

 • wewnętrznych regulaminów i instrukcji
 • zapisów polityki rachunkowości
 • przeprowadzonych procedur wyboru dostawców i wykonawców
 • dokumentacji merytorycznej, technicznej, formalnej i księgowej
 • prawidłowości ewidencjonowania wydatków i przychodów
 • dokumentowania okresowych sprawozdań o postępie projektu oraz wniosków o płatność

 

Konsultacje

 • regulaminów z instytucją rozliczającą
 • koniecznych zmian w realizacji projektu

 

Analiza

 • ryzyka wynikającego ze zidentyfikowanych nieprawidłowości i uchybień
 • ryzyka związanego z okresem trwałości projektu

 

Zarządzanie

 • oszczędnościami oraz niedoszacowaniami w ramach projektu

 

Opracowanie

 • argumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatków
 • tabeli wskaźników dla projektu
 • metodologii udokumentowania zgodności projektu z zasadami wspólnotowymi
 • argumentacji i wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie
 • treści odwołań od nałożonej korekty finansowej

 

Prowadzenie

 • całej bieżącej korespondencji z instytucją rozliczającą

 

Przygotowanie

 • do kontroli projektu i aktywne uczestnictwo podczas jej przeprowadzania

W perspektywie 2014-2020 instytucje odpowiedzialne za dotacje przykładają dużo większą wagę do procesu weryfikacji wykorzystania przyznanych środków zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Urzędnicy po stronie instytucji dotacyjnych zebrali wiedzę i doświadczenia z wcześniejszych okresów dotacyjnych. Sprawia to, że proces rozliczania dotacji jest prowadzony dokładniej, ze świadomością potencjalnych błędów, nieścisłości i odstępstw od wytycznych, do których zobowiązany jest beneficjent.

Konsultanci Instytutu Innowacyjności zapraszają na spotkanie, podczas którego szczegółowo omówiony będzie zakresu działań i decyzji niezbędnych do przygotowania firmy do skutecznego rozliczenia dotacji.

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: