Przygotowanie projektu do aplikowania

Analiza i opracowanie optymalnej ścieżki ubiegania się o dotacje unijne jest Etapem I prac dla skutecznego pozyskania dotacji. Jest to etap często pomijany lub traktowany pobieżnie. A przecież liczne doświadczenia wskazują, że poświęcenie uwagi temu etapowi fundamentalnie wpływa na skuteczność sięgnięcia po dofinansowanie.

Opracowanie ścieżki dotacyjnej

Często analiza przed rozpoczęciem ubiegania się o dotację kojarzona jest z przeglądem potencjalnych źródeł. A jest ich bardzo dużo. I ze względu na liczne instytucje, które udzielają dotacji. Także ze względu na zakresy tematyczne, w których te instytucje chcą pobudzać działania firm.

Najważniejszą jednak częścią analizy, w obecnych realiach wymogów dotacyjnych, jest dogłębne zrozumienie potrzeb wnioskodawcy i oczekiwanych przez niego wyników planowanego przedsięwzięcia.

Proces pozyskiwania dotacji należy zacząć od:

 • zbadania faktycznych potrzeb i możliwości firmy, aby pozyskana dotacja była wsparciem dla realizacji strategii, a nie wymuszała jej dopasowywanie,
 • należy przeanalizować pomysł, pod kątem jego dojrzałości
 • i ocenić realne szanse na pozyskanie dofinansowania ze względu na posiadany potencjał wewnętrzny i ewentualne zasoby zewnętrzne.

Powyższe kryteria powinny definiować tzw. optymalną ścieżkę dotacyjną. Nigdy odwrotnie! Tylko takie podejście zwiększa szansę wnioskodawcy na sukces, a o to właśnie chodzi w profesjonalnym podejściu do pisania wniosku dotacyjnego.

Na etapie Analizy i opracowania optymalnej ścieżki ubiegania się o dotacje unijne konieczne jest wykonanie następujących działań (w skrócie):

 • analiza potencjału innowacyjności projektu (zarządzanie innowacją),
 • analiza interesariuszy planowanych produktów projektu,
 • analiza otoczenia dotacyjnego (strategiczne podejście dotacyjne),
 • analiza aspektów prawnych projektu (np. IP, spółka celowa, lokalizacja),
 • analiza założeń B+R projektu,
 • screeninig potencjału kadrowego,
 • pozyskanie do współpracy naukowców i/lub jednostki naukowej,
 • analiza czystości patentowej planowanych działań B+R,
 • analiza założeń rynkowych projektu,
 • określenie charakterystyki rynku docelowego,
 • wybór optymalnej ścieżki ubiegania się o dotację,
 • opracowanie harmonogramu konkursów i dostępności środków,
 • ustalenie składu i zasad współpracy z kadrą wymaganą do projektu,
 • ustalenie zasad współpracy z branżowymi jednostkami naukowymi,
 • przeprowadzenie procedury wyboru kluczowych podwykonawców,
 • ustalenie charakteru i etapów realizacji prac w ramach projektu,
 • weryfikacja zgodności z wytycznymi koncepcji inwestycyjnej,
 • weryfikacja kluczowych kryteriów wyboru,
 • analiza źródeł finansowania projektu w części nieobjętej dotacją,
 • zaplanowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

 

Konsultanci Instytutu Innowacyjności zapraszają na spotkanie, podczas którego szczegółowo omówiony będzie zakresu działań i decyzji niezbędnych do przygotowania firmy do skutecznego sięgnięcia po dotację.

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: