Poddziałanie 2.3.4 POIR (realizowane przez PARP)

Zainteresowanie ulgą na działania badawczo-rozwojowe rośnie, choć nadal jest bardzo małe. Tylko 9% firm skorzystało z tego podatkowego przywileju w 2017 roku. Niski poziom wykorzystania ulgi na działania badawczo-rozwojowe może świadczyć o tym, że firmy nie wiedzą o niej lub się jej boją. Realia są bardziej złożone. Działalność badawczo-rozwojowa niestety nie jest jasno dookreślona w polskich realiach gospodarczych. Z jednej strony firmy nie mają zbyt dużej skłonności do inwestowania własnych środków we wprost wyodrębnione projekty innowacyjne. Działania GUS w zakresie realizacji badań statystycznych w tym obszarze dodatkowo zniekształcają ten obraz. Dzieje się tak chociażby poprzez niezbyt jasne pytania w formularzach rozsyłanych przez ten urząd do przedsiębiorstw. Dodatkowo przedsiębiorcy cały czas pamiętają czasy, kiedy uwzględnienie w kosztach prowadzonej działalności wydatków na badania i rozwój było możliwe dopiero po zakończeniu całego projektu. A projekt taki mógł się czasem ciągnąć latami. To wszystko z pewnością wpływa na znikome wykorzystanie wprowadzonej w 2016r., a od 2018r. znacząco poprawionej ulgi na działalność badawczo – rozwojową.

Kto może się ubiegać o grant?

Dotacja na ochronę własności przemysłowej przeznaczona jest dla wszystkich firmy z sektora małych i średnich działających w Polsce. Dotację tę może uzyskać przedsiębiorstwo planujące pozyskanie prawa ochrony własności przemysłowej lub podjęcie działań mających na celu ochronę już posiadanych takich praw. W szczególności dotacją mogą być objęte projekty, gdzie: 

  • potrzebne jest uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej;
  • dotyczy to patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
  • w projekcie można uzyskać także wsparcie przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej;
  • trzeba zrealizować ochronę prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Już małe przedsięwzięcia mogą uzyskać wsparcie z tego programu. Projekt, aby starać się skutecznie o dotację na ochronę własności przemysłowej, powinien mieć wartość co najmniej 10.000 złotych. Maksymalna wartość usług doradczych w projekcie może wynieść 1.000.000 złotych.

 

Do kosztów kwalifikowanych w ramach powyższych kwot można zaliczyć zakup usług w zakresie uzyskania, walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. Do kosztów tych należą:

  • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego; 
  • koszty usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej; 
  • koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

Dotacja na ochronę własności przemysłowej obejmie także koszt usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. W ten zakres można wliczyć koszty działań w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji. Kosztem kwalifikowanym są także działania na rzecz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę. Ponad to dotacja może dotyczyć pokrycia zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru, na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Dodatkowo można objąć dotacją pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem. Do kosztów projektu można wliczyć koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Dotacja na ochronę własności przemysłowej obejmuje także koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. W tym zakresie koszty kwalifikowane mogą objąć:

  • wydatki związane z prowadzeniem postępowania przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony; 
  • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
  • koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji

 

Jakie są jeszcze warunki uzyskania dotacji na ochronę własności przemysłowej?

 

W odniesieniu do okresu realizacji projektu objętego dotacją na ochronę własności przemysłowej trzeba pamiętać o kilku terminach. Przede wszystkim rozpoczęcie ponoszenia kosztów można rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przeciwnym razie utracimy prawo do całej dotacji, a nie jedynie do przedwcześnie poniesionych wydatków. To ważna uwaga dla tych firm, które już zaczęły starać się o ochronę. Zakończyć projekt natomiast należy nie później niż na koniec 2023 roku. 

 

Poziom dofinansowania zakupionych usług w ramach projektu nie może przekroczyć 50%. Należy jednak pamiętać, że dotacja w części dotyczącej kosztów rzecznika patentowego przekazywana jest w ramach tak zwanej pomocy de minimis. Firma zanim wystąpi o dotację z tego działania powinna sprawdzić w jakiej części wykorzystała przysługujący jej limit 200 tyś EUR pomocy de minimis w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych (licząc łącznie i ze wszystkich źródeł i w różnych formach). 

 

Kiedy można się ubiegać o dotację na ochronę własności przemysłowej?

Nabór wniosków jest już otwarty. Wnioski można składać do końca listopada 2018 roku. Ocena wniosków rozpoczyna się w turach do 31 sierpnia, do 31 października i do 29 listopada 2018 r. Jednak liczy się także stopień wykorzystania alokacji, czyli kto pierwszy ten lepszy. Dlatego nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku.

Jeśli masz jakieś pytania w zakresie dotacji na ochronę własności przemysłowej (lub wszystkich innych dotacji) to zapraszamy do kontaktu pod telefonem 667 637 068. Odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068

www.instytutinnowacyjnosci.pl

www.5in.onuniverse.com