Nie ma wątpliwości, że dominującymi czynnikami przewagi konkurencyjnej nadal są: wielkość lub posiadanie określonych aktywów. Zmiany makroekonomiczne powodują jednak, że w najlepszej sytuacji znajdują się te przedsiębiorstwa, które zdolne są do świadomego wykorzystania wiedzy, technologii oraz doświadczenia i przez to oferowania innowacyjnych produktów, usług czy też metod ich dostarczania. Umiejętność zaoferowania produktu, który lepiej odpowiada na potrzeby lub zrobienie tego szybciej czy też taniej jest istotnym źródłem przewagi.

Oczywiście pod warunkiem znalezienia sposobu na zdyskontowanie innowacji, bowiem bez efektywnej komercjalizacji nie byłoby pozytywnych efektów ekonomicznych. Dla przedsiębiorstw, które dążą do zwiększenia innowacyjności niezwykle istotne jest rozpoznanie i zapewnienie dostępu do różnorodnych źródeł inspiracji, które będą mogły zostać przekute na rozwój i wdrożenie innowacji.

Przedsiębiorstwa myślące strategicznie o innowacjach powinny przede wszystkim podjąć decyzję o drodze i sposobach realizacji innowacji, jaki dany podmiot obrał spośród trzech następujących:

  • odkrywanie niezaspokojonych potrzeb sygnalizowanych przez odbiorców i/lub potencjalnych odbiorców;
  • analizę rynkową prowadzącą do poznania działań konkurencji i graczy na rynkach niekonkurujących w celu adaptacji rozwiązań do własnego portfolio;
  • własnego, najczęściej silnego zaplecza technologicznego obejmującego kompetencje i intuicję.

Należy jednak zwrócić uwagę, że każda z tych dróg określa jedynie logikę działania, która zawsze musi wywodzić się od istniejącej albo nieujawnionej potrzeby rynkowej. W związku z tym, w pierwszym modelu firmy po prostu skupiają się na analizie potrzeb, chociażby poprzez obserwację swoich klientów lub klientów konkurencji. Następnie poszukują sposobów obsłużenia zaobserwowanych potrzeb wszelkimi dostępnymi sposobami.

Skoro każda innowacja ma swój początek w uświadomionej lub nieuświadomionej potrzebie klientów, to warto zastanowić się, gdzie tych potrzeb należy poszukiwać. Według Petera F. Druckera można określić 7 takich źródeł:

  • Nieoczekiwane zdarzenie;
  • Niezgodność oczekiwań z rzeczywistością;
  • Potrzeba procesu;
  • Przemiany w strukturze branży lub rynku;
  • Demografia;
  • Zmiany w spostrzeganiu, wartościach i nastroju;
  • Nowa wiedza.

Określenie strategii oraz sposobów poszukiwania inspiracji do innowacji w znaczący sposób pomaga w określeniu operacyjnych sposobów działania na rzecz pozyskania pomysłów a wybrane jako priorytetowe źródła impulsów innowacji powinny podlegać cyklicznemu, zaplanowanemu monitoringowi pod kątem nowych informacji.

Chcesz wprowadzić działania innowacyjne w swojej organizacji? Zadzwoń lub napisz do nas!

Zapraszamy do kontaktu i do lektury naszych tekstów, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności rozwoju poprzez innowacje zostały rozwinięte.

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068