Procesy innowacyjne we współczesnych organizacjach stanowią kluczowy element przyczyniający się do doskonalenia organizacyjnej efektywności w obszarze innowacji a w konsekwencji do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Abonament na Innowacje, czyli upowszechnianie innowacji w organizacji w praktyce.

W swoich działaniach z przedsiębiorstwami obserwujemy w Instytucie Innowacyjności Polska wiele związków występujących pomiędzy procesami innowacyjnymi a licznymi aspektami dotyczącymi różnych poziomów i obszarów organizacji, często schodzących do poziomu jednostki. Problematyka innowacji jest szczególnie istotna na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zatrudniają znaczącą cześć osób zawodowo czynnych. Niemniej praktyka pokazuje, że wdrażanie procesów innowacyjnych może być często wyzwaniem (a czasem nawet jest trudniejsze) w organizacjach dużych. Upowszechnianie innowacji i tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi poprzez innowacje jest zatem ważnym zadaniem kadry zarządzającej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skutecznej metody analizy, tworzenia i wdrażania podstaw procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, dzięki której organizacja zbuduje fundament dla systemowego podejścia do procesów innowacyjnych umożlwiających stałe generowanie innowacji i zarządzania nimi. Metoda ta nazywa się Abonamentem na Innowacje.

Abonament na Innowacje to cykl działań (warsztaty, działania diagnostyczne, prezentacje), których celem jest ustanowienie fundamentu i zbudowanie w organizacji jednomyślności wokół procesów wykorzystujących potencjał pracowników różnych szczebli do działań mających na celu wzmocnienie i rozwój organizacji i biznesu poprzez innowacje organizacyjne, które mają również przyczynić się do rozwoju innowacji produktowych i procesowych w firmie.

Abonament na Innowacje to:

 • program rozwojowy dla całej organizacji,

 • oparty na działaniach operacyjnych wspierające rozwój innowacyjności, 

 • wsparty doradztwem strategicznym dbającym o zgodność działań taktycznych z ogólną strategią biznesu.

Abonament na Innowacje, jaki jest jego cel?

Jego celem jest:

 • warsztatowe działanie inspirujące i edukujące w zakresie efektywnej realizacji procesów zarządzania innowacyjnością,
 • motywujące i inspirujące przedstawienie działalności innowacyjnej jako czynnika osobistej satysfakcji i możliwości wpływania wpływu na kierunki rozwoju pracodawcy,
 • usystematyzowanie w firmie wiedzy o obszarach istotnych dla zarządzania procesami innowacyjności,
 • zbudowanie świadomość istotności rozwoju organizacji i firmy poprzez innowacje,
 • zidentyfikowanie mocnych i wymagających usprawnienia/rozwoju obszarów wpływających na wzrost zaangażowania pracowników w rozwój firmy,
 • wyłonienie liderów procesu angażowania całej organizacji w rozwój poprzez innowacje,
 • zbudowanie jednomyślności zespołu menedżerskiego wokół zagadnienia innowacji i innowacyjności,
 • określenie obszarów, których rozwój doprowadzi do wzrostu postawy zaangażowania wszystkich pracowników w procesy rozwojowe i realizacje celów firmy,
 • wypracowanie narzędzi, które w optymalny sposób angażują jednomyślną organizację w działania na rzecz rozwoju inicjatyw rozwojowych w firmie,
 • zbudowanie fundamentu pod:
   • systematykę procesów,
   • określenie struktury realizacji działań innowacyjnych,
   • budowę kultury innowacyjności,
   • generowanie innowacji w organizacji,
   • zarządzanie finansowaniem innowacji,
   • wypracowanie zarysu Strategii Innowacyjności Biznesu.

Abonament na Innowacje składa się z kilku bloków zadaniowych, w ramach których realizowane są następujące działania:

Krok 1 – Zbudowanie jednomyślności osób kluczowych wokół procesu:

Jednomyślność w zespole jest kluczowa dla osiągniecia zgodności w działaniu dla osiągnięcia współdzielonego celu, umocnienia bliskości i lojalności członków zespołu względem siebie i firmy, szacunku dla swoich postaw i pomysłów, kolegialności w działaniach i osiągniecia wspólnoty w realizacji ustalonych działań.

Celem tego bloku jest:

 • Zbudowanie wśród kardy kierowniczej przeświadczenia, że innowacje są priorytetem dla firmy,
 • Wprowadzenie pojęć dot. innowacji,
 • Identyfikacja osób węzłowych dla procesu,
 • Uzyskanie jednomyślności organizacji w myśleniu i mówieniu o innowacjach,
 • Wyeliminowanie błędnych pojęć,
 • Zintegrowanie zespołu wokół tematu rozwoju poprzez innowacje.

 

Krok 2 – Analiza Innowacyjności Biznesu (część jakościowa)

Są firmy, które za innowację uważają przełomowe rozwiązania produktowe lub technologiczne. A są i takie, dla których innowacją są istotne usprawnienia i rozwiązania racjonalizatorskie. Tymczasem innowacyjnością jest (wg Podręcznika OSLO) wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji.

Celem tego bloku jest:

 • Ocena obecnego poziomu innowacyjności biznesu oczami osób węzłowych w zespole
 • Wyjaśnienie znaczenia kultury organizacyjnej dla rozwoju biznesu
 • Wprowadzenie do Badania Kultury Organizacyjnej (BKO)
 • Zebranie subiektywnych opinii uczestników warsztatów do porównania z wynikami Badania Kultury Organizacyjnej

Krok 3 – Badanie Kultury Organizacyjnej (część ilościowa)

Kultura organizacyjna decyduje, czy strategia firmy będzie możliwa do zrealizowania, czy nie. Najważniejsze jest kulturowe dopasowanie komunikacji do rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwie, a Badanie Kultury Organizacyjnej jest właśnie narzędziem umożliwiającym zbadanie, czy komunikacja dotycząca innowacyjności pada na właściwy grunt w organizacji.

Celem tego bloku jest:

 • Ocena obecnej kultury organizacyjnej przy pomocy narzędzia OCAI, obecnie najczęściej używanego na świecie narzędzia do oceny kultury organizacji przedsiębiorstw,
 • Usystematyzowanie i zinterpretowanie szerokiego wachlarza zjawisk występujących w organizacji,
 • Analiza sposobów i języka komunikacji, zmapowanie silnych stron i obszarów do poprawy,
 • Określenie podstawowych cechach organizacji stanowiących odbicie jej kultury. Analiza tych cech, umożliwia określenie, który z czterech typów kultury dominuje w danej organizacji.

Krok 4 – Określenie obszarów kluczowych dla kształtowania kultury innowacyjnej

Procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwie determinują sposób pracy jej członków a przez to realizacji celów osobistych i ogólnofirmowych. Ważne jest przeanalizowanie procesów i zadbanie, aby wspierały a przynajmniej nie przeszkadzały w rozwoju innowacji i umacnianiu postawy innowacyjności w organizacji.

Celem tego bloku jest:

 • Omówienie wyników Badania Kultury Organizacyjne,
 • Podsumowanie stanu innowacyjności organizacji,
 • Raport z rekomendacjami odnośnie rozwoju innowacyjnej organizacji,
 • Uzyskanie jednomyślności osób węzłowych odnośnie stanu i kierunków rozwoju innowacyjności organizacji.
 • Analiza dotychczasowych działań pro-innowacyjnych,
 • Procesy, które przedsiębiorstwo wykorzystuje do realizacji przyszłych innowacji,
 • Spodziewane i potencjalne rezultaty planowanych badań lub działań rozwojowych,
 • Konsekwencje niepodjęcia innowacji,
 • Procesy zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie,
 • Podejście organizacji zapewniające sprawne wdrożenie innowacji do produkcji,
 • Sposoby zarządzania wiedzą w organizacji,
 • Analiza sposobów gromadzenia pomysłów innowacyjnych (bank pomysłów),
 • Sposoby promowania postawy innowacyjności w organizacji.

Krok 5 – Strategia Innowacyjności Biznesu

Strategia Innowacyjności powinna określać rolę i intensywność innowacji dla realizacji celów biznesowych i stymulacji rozwoju firmy. Strategia odpowiada za takie wyważenie intensywności innowacji, aby nie zaprzepaszczać dostępnych możliwości rozwoju firmy, ale też nie tracić niepotrzebnie zasobów. Określa, które obszary innowacji powinny być priorytetem tak, aby wspierać ogólną strategię firmy.

Celem tego bloku jest:

 • Opracowanie z osobami węzłowymi Strategii Innowacyjności Biznesu,
 • Warsztaty Jednomyślności wokół Strategii Innowacyjności Biznesu,
 • Wypracowanie planu, w oparciu o który firma może dopracować i realizować Strategię Innowacyjności Biznesu, uwzględniając:
 • strukturę organizacyjną,
 • wybrane kierunki rozwoju organizacji i całego biznesu,
 • priorytetowe narzędzia wspierające realizację Strategii Innowacyjności Biznesu,
 • procesy organizacyjne i biznesowe stanowiące fundament wzrostu zaangażowania pracowników w rozwój firmy.

Po zakończeniu działań w ramach cyklu, który obejmuje Abonament na Innowacje organizacja będzie posiadała:

 • Strategię Innowacyjności Biznesu,
 • Zmapowane dobrze działające procesy wspierające innowacyjność w przedsiębiorstwie,
 • Zdiagnozowane obszary wymagające rozwoju,
 • Zjednoczony wokół Strategii Innowacyjności zespół menedżerów mogących, efektywnie rozwijać działania i postawy pro-innowacyjne w całym zespole,
 • Narzędzia i procesy operacyjnie wspierające rozwój innowacyjności w firmie.

Korzyści zastosowania Abonamentu na Innowacje

Abonament na Innowacje to produkt opracowany w oparciu o doświadczenia specjalistów z Instytutu Innowacyjności Polska, którego celem jest w systematyczny i inspirujący, a jednocześnie mało absorbujący czasowo i kosztowo sposób, budowanie fundamentu do wprowadzania procesów zarządzania innowacyjnością w przyszłości. Program Abonament na Innowacje realizowany jest w formie sesji tematycznych odbywających się min. co 1 miesiąc – max. co 2 miesiące. Taka forma pozwala osiągnąć uczestnikom jednomyślne rozumienie zagadnień związanych z elementami procesu zarządzania innowacyjnością w określonym, zamkniętym okresie max. 12 miesięcy, co umożliwia zabudżetowanie i wkomponowanie go np. w plan szkoleń/działań rozwojowych zespołu planowanych na dany rok budżetowy.

Program bazuje na czterech filarach autorskiego modelu rozwoju innowacyjności w firmie, którymi są:

 1. Diagnoza innowacyjności,
 2. Zarządzanie innowacyjnością,
 3. Rozwój Innowacyjności,
 4. Finansowanie innowacji.

Korzyści organizacyjne:

 • Abonament na Innowacje systematyzuje wiedzę oraz przygotowuje uczestników do wypracowania procesów pozwalających organizacji skutecznie rozwijać się poprzez innowacje,
 • program realizowany w czasie, w reżim procesu rozwojowego, świadczącego o tym, że nie jest to działanie jednorazowe a systemowe, wypracowywane przez organizację w sposób przemyślany i uporządkowany dla osiągnięcia długoterminowych celów,
 • realizacja zaplanowana w czasie nie obciąża uczestników czasowo i umożliwia pogodzenie codziennych obowiązków z działaniami w ramach procesu/programu,
 • dzięki przyjętej metodologii rozpoczyna się budowanie zespołu liderów, którzy będą ambasadorami zmian wypracowanych w ramach procesu,
 • poprzez wyłonienie liderów rozpoczyna się proces kaskadowania w dół wypracowanych rozwiązań i systematyczne angażowanie w proces pracowników niższych szczebli,
 • elastyczne monitorowanie efektów poszczególnych etapów procesu i umożliwienie modyfikacji kolejnych kroków w oparciu o wyniki i wnioski z kroków już zrealizowanych,
 • stopniowe angażowanie całego zespołu w proces rozwoju poprzez innowacje,
 • możliwość przerwania realizacji projektu na koniec każdego miesiąca i rezygnacji z kolejnych kroków w zależności od potrzeb Klienta.
Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068