Strategia innowacyjności buduje jednomyślność, wewnątrz organizacji i wśród jej interesariuszy zewnętrznych, co do kierunków i sposobów realizacji innowacji; jest integralną częścią ogólnej strategii biznesu.

Wprowadzenie

Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami w firmie jest procesem kompleksowym i wymagającym wyodrębnienia organizacyjnego dla osiągnięcia jego efektywności. Poziom kompleksowości i złożoności przedstawia poniższa ilustracja. 

 

Rys. Kleszcze Innowacyjności

Kluczem do sukcesu w zarządzaniu innowacją wydają się być trzy obszary:

 1. STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI
 2. KULTURA ORGANIZACYJNA
 3. ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

Tworzą one tzw. Kleszcze Innowacyjności. Termin ten został wprowadzony przez Instytut Innowacyjności Polska celowo, aby uzmysłowić, że nieumiejętne posługiwanie się procesem zarządzania innowacją może „zmiażdżyć” w każdej organizacji postawę innowacyjności, bez której efektywne zarządzanie innowacją jest niemożliwe.

Strategia Innowacyjności

Biorąc pod uwagę powyższe, na początku działań zmierzających do wdrożenia efektywnego zarządzania innowacją rekomendowane jest przeprowadzenie Audytu Innowacyjności, obejmującego rewizję aktualnych celów i metod stosowanych w odniesieniu do innowacji, który powinien poprzedzać opracowanie i wdrożenie strategii innowacyjności.

Strategia innowacyjności pomoże zdefiniować, w jaki sposób należy realizować kluczowe aspekty decydujące o rozwijaniu i wdrażaniu innowacji w sposób zrównoważony, co pozwoli przedsiębiorstwu efektywnie i świadomie budować przewagę konkurencyjną. Również zbudowanie scentralizowanego ośrodka, który będzie odpowiadał za zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa i poszczególnymi jego częściami wchodzącymi w jego skład wydaje się często niezbędnym krokiem do maksymalizacji sukcesu.

Jest truizmem, że w dużej mierze efektywność innowacyjności organizacji zależy od twórczego potencjału ludzi zaangażowanych w tworzenie nowych i atrakcyjnych pomysłów. Jednak jak pokazują wyniki badań, fundamentem dla skutecznego, trwałego i ciągłego procesu innowacyjności jest świadome organizowanie i przeprowadzanie tego procesu z perspektywy merytorycznej i zarządczej. Dlatego o innowacyjności w organizacji należy myśleć planowo opracowując, wdrażając i zarządzając egzekucją systemem innowacyjności w postaci procesu zarządzania innowacją. System ten, aby mógł byś skuteczny musi być kompletny i kompleksowy, powinien zapewniać prawidłowe rozwiązania dla liderów, menedżerów średniego szczebla i pracowników liniowych. System ten ma sprawić, że wszyscy włączeni w proces innowacyjności pracownicy będą podejmować jednomyślne wysiłki na rzecz tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji.

Na etapie wdrażania strategii innowacyjności i procesu zarządzania innowacją można skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców w zakresie optymalnego dopasowania działań i ich faktycznego przeprowadzenia. Do kluczowych obszarów, które mogą wymagać podjęcia działań decydujących o rozwijaniu i wdrażaniu innowacji należy zaliczyć:

 1. Rozumienie i świadome kształtowanie kultury organizacyjnej firmy i jej działów;
 2. Prowadzenie analizy potrzeb i możliwości innowacyjnych jakimi dysponuje Spółka;
 3. Koordynowanie działań badawczych i rozwojowych w wymiarze wewnętrznym i na styku z ośrodkami zewnętrznymi;
 4. Koordynowanie działań sprzedażowych (komercjalizacja, wyniki sprzedaży i portfolio produktowe);
 5. Zabezpieczenie praw i podjęcie działań związanych z czystością patentową (własność intelektualna);
 6. Zarządzanie budżetem, analiza możliwości finansowania projektów B+R i innowacyjnych;
 7. Zarządzanie właściwą dysemininacją wiedzy w organizacji dla stymulacji rozwoju innowacji.
 8. Tworzenie banku pomysłów dla rozwijania innowacji. Bank taki może działać w oparciu o systemowe rozwiązanie oparte na przykład o gemifikację.

Kompleksowe, systemowe podejście do wdrażania systemu innowacyjności w oparciu o przyjętą strategię innowacyjności może bazować się na odpowiedzi na sześć kluczowych pytań: dlaczego, co, jak, kto, gdzie i kiedy?

Dlaczego innowacje? Związek miedzy strategią i innowacjami.

Odpowiedź na pytanie “dlaczego” jest prosta: zmiana we współczesnych czasach uległa gwałtownemu przyspieszeniu. Nie wiemy, co będzie w przyszłości, co oznacza, że jeśli chcemy utrzymać, a nawet zwiększać rolę organizacji, to musimy przygotować ją do zmiany, oraz powinniśmy także dokonywać takich zmian, aby poprawić jej pozycję na rynku.

Gdyby otoczenie rynkowe nie ulegało zmianie, wówczas firma mogłaby dalej działać w niezmieniony sposób i nie byłoby potrzeby innowacji. Jednak obserwacje wskazują, że jedne zmiany prześcigają inne w coraz większym tempie, co generuje wiele nowych luk w działaniu firmy. Zmiany regulacyjne i postęp technologiczny zmieniają zasady prowadzenia działalności na wszystkich rynkach. Rynki nie są stabilne, klienci są zmieni, a konkurenci agresywnie dążą do „wycięcia jak największej części rynkowego tortu” dla siebie. Dotyczy to zarówno firm działających w warunkach wolnego rynku jak i firm działających w obszarze regulowanym. W związku z tym zasadne jest zadanie sobie pytania: “Czy biznes zarządzany jest z aksjomatycznym uwzględnieniem zmian? Jak w biznesie zarządzamy niepewnością przyszłości? “

Alternatywą jest albo tworzyć zmiany lub ulegać zmianom. Uleganie zmianom niesie szereg negatywnych konsekwencji. Tworzenie zmiany przynosi znaczne korzyści organizacji. Wybór strategii tworzenia zmiany to skupienie się na jak najlepszym przygotowaniu do układu rynkowego przyszłości. Aby to było możliwe należy dążyć do przekształcenia myślenia innowacyjnego w użyteczną pracę całej organizacji. Praca ta powinna prowadzić do rozwoju innowacji mających wpływ na rynek i poprawienia pozycji w stosunku do jej konkurentów. Oznacza to, że krytycznym jest zaangażowanie całej organizacji w proces projektowania i wdrażania strategii innowacyjności.

Dla skutecznej egzekucji innowacji należy zadbać o ścisłe powiązanie strategii innowacyjności ze strategią firmy. Innowacja jest motorem zmian, a zmiana jest fundamentalnym czynnikiem strategii biznesowej. Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że innowacyjność jest środkiem do realizacji strategii. Dlatego tak ważny jest związek między strategią i innowacją.

Reasumując, dla właściwego, strategicznego myślenia o innowacyjności należy odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy w organizacji tak samo rozumieją, dlaczego innowacje są ważne dla firmy. Jeśli strategia firmowa szeroko uwzględnia zagadnienie innowacyjności oraz strategia firmowa jest znana przez pracowników, to oznacza, że odpowiedź na tak postawione pytanie będzie twierdząca, a pracownicy w jednomyślny sposób udzielą na nie odpowiedzi.

Każdy biznes chce trwale rosnąć!

Każdy biznes chce trwale rosnąć! Chce wyróżniać się na rynku, być preferowany przez klientów, być lepszym niż konkurencja. KAŻDY biznes może być skuteczniejszy niż konkurencja i trwale rosnąć, jeśli będzie rozwijał się poprzez innowacje i wpisze innowacyjność w DNA swojej firmy i jej ludzi. Są narzędzia, żeby to DNA UKSZTAŁTOWAĆ i kreować POSTAWĘ INNOWACYJNOŚCI w organizacji poprzez generowanie innowacyjności w obszarach innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych czy marketing.

CDN…

Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068